پشتیبانی 👱🏻

0 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 0 ریال

پشتیبانی 👱🏻

0 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 0 ریال

پشتیبانی 👱🏻

9000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 9810 ریال

پشتیبانی 👱🏻

14999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 16350 ریال

پشتیبانی 👱🏻

20000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 21800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

20000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 21800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

29999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 32700 ریال

پشتیبانی 👱🏻

40000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 43600 ریال

پشتیبانی 👱🏻

5000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 5450 ریال

پشتیبانی 👱🏻

9000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 9810 ریال

پشتیبانی 👱🏻

60 مگابایت

از 12 امتیاز

15999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 17440 ریال

پشتیبانی 👱🏻

100 مگابایت

از 12 امتیاز

22000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 23980 ریال

پشتیبانی 👱🏻

200 مگابایت

از 12 امتیاز

31999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 34880 ریال

پشتیبانی 👱🏻

300 مگابایت

از 12 امتیاز

39000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 42510 ریال

پشتیبانی 👱🏻

400 مگابایت

از 12 امتیاز

45000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 49050 ریال

پشتیبانی 👱🏻

750 مگابایت

از 12 امتیاز

56999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 62130 ریال

پشتیبانی 👱🏻

1/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

74000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 80660 ریال

پشتیبانی 👱🏻

2/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

94000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 102460 ریال

پشتیبانی 👱🏻

150 مگابایت

از 12 امتیاز

35000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 38150 ریال

پشتیبانی 👱🏻

250 مگابایت

از 12 امتیاز

44000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 47960 ریال

پشتیبانی 👱🏻

400 مگابایت

از 12 امتیاز

52999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 57770 ریال

پشتیبانی 👱🏻

750مگابایت

از 12 امتیاز

67000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 73030 ریال

پشتیبانی 👱🏻

1/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

90000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 98100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

2/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

109999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 119900 ریال

پشتیبانی 👱🏻

14999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 16350 ریال

پشتیبانی 👱🏻

24999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 27250 ریال

پشتیبانی 👱🏻

200 مگابایت

از 12 امتیاز

44000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 47960 ریال

پشتیبانی 👱🏻

45000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 49050 ریال

پشتیبانی 👱🏻

300 مگابایت

از 12 امتیاز

54999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 59950 ریال

پشتیبانی 👱🏻

54999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 59950 ریال

پشتیبانی 👱🏻

500 مگابایت

از 12 امتیاز

70000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 76300 ریال

پشتیبانی 👱🏻

750مگابایت

از 12 امتیاز

83000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 90470 ریال

پشتیبانی 👱🏻

1/5گیگابایت

از 12 امتیاز

108999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 118810 ریال

پشتیبانی 👱🏻

2/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

129999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 141700 ریال

پشتیبانی 👱🏻

5 گیگابایت

از 12 امتیاز

180000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 196200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

400 مگابایت

از 12 امتیاز

70000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 76300 ریال

پشتیبانی 👱🏻

750 مگابایت

از 12 امتیاز

90000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 98100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

1/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

114999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 125350 ریال

پشتیبانی 👱🏻

2/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

145000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 158050 ریال

پشتیبانی 👱🏻

3/5 گیگا بایت

از 12 امتیاز

165000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 179850 ریال

پشتیبانی 👱🏻

5 گیگابایت

از 12 امتیاز

185000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 201650 ریال

پشتیبانی 👱🏻

14999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 16350 ریال

پشتیبانی 👱🏻

27999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 30520 ریال

پشتیبانی 👱🏻

45000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 49050 ریال

پشتیبانی 👱🏻

51999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 56680 ریال

پشتیبانی 👱🏻

75000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 81750 ریال

پشتیبانی 👱🏻

80000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 87200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

90000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 98100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

90000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 98100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

96000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 104640 ریال

پشتیبانی 👱🏻

1 گیگابایت

از 12 امتیاز

104999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 114450 ریال

پشتیبانی 👱🏻

2 گیگابایت

از 12 امتیاز

140000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 152600 ریال

پشتیبانی 👱🏻

176000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 191840 ریال

پشتیبانی 👱🏻

180000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 196200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

3 گیگابایت

از 12 امتیاز

190000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 207100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

199999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 218000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

4 گیگابایت

از 12 امتیاز

212999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 232170 ریال

پشتیبانی 👱🏻

219999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 239800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

5 گیگابایت

از 12 امتیاز

235999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 257240 ریال

پشتیبانی 👱🏻

259999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 283400 ریال

پشتیبانی 👱🏻

270000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 294300 ریال

پشتیبانی 👱🏻

7 گیگابایت

از 12 امتیاز

282000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 307380 ریال

پشتیبانی 👱🏻

10 گیگابایت

از 12 امتیاز

295000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 321550 ریال

پشتیبانی 👱🏻

300000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 327000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

449999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 490500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

10 گیگابایت

از 12 امتیاز

360000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: دو ماهه

قیمت نهایی: 392400 ریال

پشتیبانی 👱🏻

15 گیگابایت

از 12 امتیاز

530000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: دو ماهه

قیمت نهایی: 577700 ریال

پشتیبانی 👱🏻

20 گیگابایت

از 12 امتیاز

690000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: دو ماهه

قیمت نهایی: 752100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

18 گیگابایت

از 12 امتیاز

469999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: سه ماهه

قیمت نهایی: 512300 ریال

پشتیبانی 👱🏻

24 گیگابایت

از 12 امتیاز

580000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: سه ماهه

قیمت نهایی: 632200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

36 گیگابایت

از 12 امتیاز

949999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: شش ماهه

قیمت نهایی: 1035500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

48 گیگابایت

از 12 امتیاز

1150000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: شش ماهه

قیمت نهایی: 1253500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

48 گیگابایت

از 12 امتیاز

1200000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: سالانه

قیمت نهایی: 1308000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

72 گیگابایت

از 12 امتیاز

1550000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: سالانه

قیمت نهایی: 1689500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

15 گیگابایت

از 12 امتیاز

620000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: چهار ماهه

قیمت نهایی: 675800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

25 گیگابایت

از 12 امتیاز

899999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت اعتباری

مدت اعتبار: چهار ماهه

قیمت نهایی: 981000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

9000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 9810 ریال

پشتیبانی 👱🏻

14999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 16350 ریال

پشتیبانی 👱🏻

20000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 21800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

20000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 21800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

29999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 32700 ریال

پشتیبانی 👱🏻

40000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ساعتی

قیمت نهایی: 43600 ریال

پشتیبانی 👱🏻

5000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 5450 ریال

پشتیبانی 👱🏻

9000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 9810 ریال

پشتیبانی 👱🏻

60 مگابایت

از 12 امتیاز

15999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 17440 ریال

پشتیبانی 👱🏻

100 مگابایت

از 12 امتیاز

22000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 23980 ریال

پشتیبانی 👱🏻

200 مگابایت

از 12 امتیاز

31999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 34880 ریال

پشتیبانی 👱🏻

300 مگابایت

از 12 امتیاز

39000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 42510 ریال

پشتیبانی 👱🏻

400 مگابایت

از 12 امتیاز

45000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 49050 ریال

پشتیبانی 👱🏻

750 مگابایت

از 12 امتیاز

56999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 62130 ریال

پشتیبانی 👱🏻

1/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

74000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 80660 ریال

پشتیبانی 👱🏻

2/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

94000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: روزانه

قیمت نهایی: 102460 ریال

پشتیبانی 👱🏻

150 مگابایت

از 12 امتیاز

35000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 38150 ریال

پشتیبانی 👱🏻

250 مگابایت

از 12 امتیاز

44000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 47960 ریال

پشتیبانی 👱🏻

400 مگابایت

از 12 امتیاز

52999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 57770 ریال

پشتیبانی 👱🏻

750 مگابایت

از 12 امتیاز

67000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 73030 ریال

پشتیبانی 👱🏻

1/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

90000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 98100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

2/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

109999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: سه روزه

قیمت نهایی: 119900 ریال

پشتیبانی 👱🏻

14999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 16350 ریال

پشتیبانی 👱🏻

20000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 21800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

24999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 27250 ریال

پشتیبانی 👱🏻

200 مگابایت

از 12 امتیاز

44000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 47960 ریال

پشتیبانی 👱🏻

45000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 49050 ریال

پشتیبانی 👱🏻

300 مگابایت

از 12 امتیاز

54999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 59950 ریال

پشتیبانی 👱🏻

54999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 59950 ریال

پشتیبانی 👱🏻

500 مگابایت

از 12 امتیاز

70000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 76300 ریال

پشتیبانی 👱🏻

750 مگابایت

از 12 امتیاز

83000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 90470 ریال

پشتیبانی 👱🏻

1/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

108999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 118810 ریال

پشتیبانی 👱🏻

2/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

129999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 141700 ریال

پشتیبانی 👱🏻

5 گیگابایت

از 12 امتیاز

180000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 196200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

400 مگابایت

از 12 امتیاز

70000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 76300 ریال

پشتیبانی 👱🏻

750 مگابایت

از 12 امتیاز

90000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 98100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

1/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

114999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 125350 ریال

پشتیبانی 👱🏻

2/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

145000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 158050 ریال

پشتیبانی 👱🏻

3/5 گیگابایت

از 12 امتیاز

165000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 179850 ریال

پشتیبانی 👱🏻

5 گیگابایت

از 12 امتیاز

185000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: پانزده روزه

قیمت نهایی: 201650 ریال

پشتیبانی 👱🏻

29999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 32700 ریال

پشتیبانی 👱🏻

45000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 49050 ریال

پشتیبانی 👱🏻

54999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 59950 ریال

پشتیبانی 👱🏻

75000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 81750 ریال

پشتیبانی 👱🏻

80000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 87200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

80000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 87200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

90000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 98100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

90000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 98100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

99999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 109000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

1 گیگابایت

از 12 امتیاز

104999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 114450 ریال

پشتیبانی 👱🏻

2 گیگابایت

از 12 امتیاز

140000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 152600 ریال

پشتیبانی 👱🏻

180000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 196200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

180000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 196200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

3 گیگابایت

از 12 امتیاز

190000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 207100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

199999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 218000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

4 گیگابایت

از 12 امتیاز

212999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 232170 ریال

پشتیبانی 👱🏻

219999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 239800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

5 گیگابایت

از 12 امتیاز

235999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 257240 ریال

پشتیبانی 👱🏻

259999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 283400 ریال

پشتیبانی 👱🏻

270000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 294300 ریال

پشتیبانی 👱🏻

7 گیگابایت

از 12 امتیاز

282000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 307380 ریال

پشتیبانی 👱🏻

290000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 316100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

10 گیگابایت

از 12 امتیاز

295000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 321550 ریال

پشتیبانی 👱🏻

300000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 327000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

320000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 348800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

10 گیگابایت

از 12 امتیاز

360000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: دو ماهه

قیمت نهایی: 392400 ریال

پشتیبانی 👱🏻

15 گیگابایت

از 12 امتیاز

530000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: دو ماهه

قیمت نهایی: 577700 ریال

پشتیبانی 👱🏻

20 گیگابایت

از 12 امتیاز

690000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: دو ماهه

قیمت نهایی: 752100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

18 گیگابایت

از 12 امتیاز

469999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: سه ماهه

قیمت نهایی: 512300 ریال

پشتیبانی 👱🏻

24 گیگابایت

از 12 امتیاز

580000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: سه ماهه

قیمت نهایی: 632200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

36 گیگابایت

از 12 امتیاز

949999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: شش ماهه

قیمت نهایی: 1035500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

48 گیگابایت

از 12 امتیاز

1150000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: شش ماهه

قیمت نهایی: 1253500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

48 گیگابایت

از 12 امتیاز

1200000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: سالانه

قیمت نهایی: 1308000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

72 گیگابایت

از 12 امتیاز

1550000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: سالانه

قیمت نهایی: 1689500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

15 گیگابایت

از 12 امتیاز

620000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: چهار ماهه

قیمت نهایی: 675800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

25 گیگابایت

از 12 امتیاز

899999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: سیم کارت دائمی

مدت اعتبار: چهار ماهه

قیمت نهایی: 981000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

10 گیگابایت

از 12 امتیاز

249999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 272500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

14 گیگابایتی

از 12 امتیاز

325000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: هفتگی

قیمت نهایی: 354250 ریال

پشتیبانی 👱🏻

9 گیگابایتی

از 12 امتیاز

254999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 277950 ریال

پشتیبانی 👱🏻

300000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 327000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

12 گیگابایتی

از 12 امتیاز

305000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 332450 ریال

پشتیبانی 👱🏻

16 گیگابایتی

از 12 امتیاز

355000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 386950 ریال

پشتیبانی 👱🏻

20 گیگابایتی

از 12 امتیاز

399999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 436000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

24 گیگابایتی

از 12 امتیاز

439999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 479600 ریال

پشتیبانی 👱🏻

32 گیگابایتی

از 12 امتیاز

519999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 566800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

550000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 599500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

42 گیگابایتی

از 12 امتیاز

595000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 648550 ریال

پشتیبانی 👱🏻

750000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: ماهیانه

قیمت نهایی: 817500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

25 گیگابایتی

از 12 امتیاز

514999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: سه ماهه

قیمت نهایی: 561350 ریال

پشتیبانی 👱🏻

35 گیگابایتی

از 12 امتیاز

620000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: سه ماهه

قیمت نهایی: 675800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

45 گیگابایتی

از 12 امتیاز

700000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: سه ماهه

قیمت نهایی: 763000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

70 گیگابایتی

از 12 امتیاز

949999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: سه ماهه

قیمت نهایی: 1035500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

140 گیگابایتی

از 12 امتیاز

1699999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: سه ماهه

قیمت نهایی: 1853000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

40 گیگابایتی

از 12 امتیاز

790000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: شش ماهه

قیمت نهایی: 861100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

80 گیگابایتی

از 12 امتیاز

1250000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: شش ماهه

قیمت نهایی: 1362500 ریال

پشتیبانی 👱🏻

120 گیگابایتی

از 12 امتیاز

1799999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: شش ماهه

قیمت نهایی: 1962000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

160 گیگابایتی

از 12 امتیاز

2200000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: شش ماهه

قیمت نهایی: 2398000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

200 گیگابایتی

از 12 امتیاز

2700000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: شش ماهه

قیمت نهایی: 2943000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

260 گیگابایتی

از 12 امتیاز

3399999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: شش ماهه

قیمت نهایی: 3706000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

80 گیگابایتی

از 12 امتیاز

1400000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: سالانه

قیمت نهایی: 1526000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

160 گیگابایتی

از 12 امتیاز

2400000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: سالانه

قیمت نهایی: 2616000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

260 گیگابایتی

از 12 امتیاز

3699999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: سالانه

قیمت نهایی: 4033000 ریال

پشتیبانی 👱🏻

360 گیگابایتی

از 12 امتیاز

4990000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: سالانه

قیمت نهایی: 5439100 ریال

پشتیبانی 👱🏻

380000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: نا محدود

قیمت نهایی: 414200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

439999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: نا محدود

قیمت نهایی: 479600 ریال

پشتیبانی 👱🏻

479999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: نا محدود

قیمت نهایی: 523200 ریال

پشتیبانی 👱🏻

519999 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: نا محدود

قیمت نهایی: 566800 ریال

پشتیبانی 👱🏻

660000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: نا محدود

قیمت نهایی: 719400 ریال

پشتیبانی 👱🏻

695000 ریال

به مبلغ مذکور ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود

 

اطلاعات

بسته مناسب برای: مودم خانگی TDLTE

مدت اعتبار: نا محدود

قیمت نهایی: 757550 ریال